Algemene Voorwaarden BedrijfsHuurAdviesCentrum

BedrijfsHuurAdviesCentrum B.V. is een landelijk opererende vastgoed adviseur op het gebied van onafhankelijke huurprijsvaststellingen voor art. 7:290 BW bedrijfsruimte, gezeteld te Utrecht en hierna te noemen BHAC

Artikel 1- definities

 • a) BHAC: BedrijfsHuurAdviesCentrum B.V; 
 • b) Opdrachtgever: een persoon die aan BHAC een opdracht verstrekt; 
 • c) Partijen: BHAC en opdrachtgever gezamenlijk en eventuele derde(n); 
 • d) Opdracht: de overeenkomst en ieder vervolg, wijziging of aanvulling hierop waarbij BHAC alleen of samen met één of meer opdrachtnemers zich tegenover opdrachtgever verbindt tegen vergoeding werkzaam te zijn voor de overeengekomen d diensten, waaronder onder meer kan worden verstaan a advisering op het gebied van onafhankelijke huurprijs vaststellingen van artikel 7:290 BW bedrijfsruimte; 
 • e) Object: de vastgoed gerelateerd zaak of zaken waarop de opdracht betrekking heeft.

Artikel 2- algemene bepalingen | toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met betrekking tot onroerend goed. Voorzover niet anders blijkt wordt onder onroerend(e) goed(eren) verstaan onroerende zaken en beperkte rechten daarop. 
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Opdracht, die wordt uitgebracht of aangegaan door BHAC. 
 3. In geval een Opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die Opdracht aan BHAC verschuldigd zijn. 
 4. Indien een schriftelijke overeenkomst is tussen Partijen is aangegaan waarvan de inhoud afwijkt van deze algemene voorwaarden zal de inhoud van de schriftelijke overeenkomst prevaleren voor dat gedeelte van e afwijking. Voor het overige blijven deze algemene voorwaarden in stand. Wijziging van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig, indien zij door BHAC schriftelijk zijn bevestigd. 
 5. Vorderingen wegens verschuldigd honorarium, verschotten of andere gemaakte kosten zijn opeisbaar indien en zodra de Opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij uit de voorwaarden anders blijkt of opdrachtgever en BHAC anders overeenkomen. Opdrachtgever en BHAC kunnen betaling vooruit door de Opdrachtgever overeenkomen. Verschotten en overige kosten kunnen middels tussentijdse afrekening aan Opdrachtgever worden gefactureerd. 
 6. Een aan Opdrachtgever verzonden declaratie dient binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever te worden voldaan of zoveel eerder of later als door partijen schriftelijk wordt overeengekomen. Bij gebreke van tijdige betaling zal Opdrachtgever nog éénmaal schriftelijk worden verzocht tot betaling over te gaan, waarna opdrachtgever in verzuim is zonder dat verdere aanmaning of ingebrekestelling door BHAC is vereist. In geval van verzuim is Opdrachtgever aan BHAC een rentepercentage verschuldigd over het totale openstaande factuurbedrag gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente (artikel 6:120 BW). Buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van opdrachtgever, waarbij de hoogte van deze kosten tenminste 15% van het openstaande bedrag per Opdracht bedraagt. 
 7. Deze algemene voorwaarden zijn verder ook van toepassing op iedere derde die al dan niet in dienstverband bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn. 
 8. Deze algemene voorwaarden zijn ook te verkrijgen via www.bhacnederland.nl

Artikel 3- Totstandkoming en omvang Opdracht

 1. Aanbod of aanvaarding van een Opdracht kan plaatsvinden door schriftelijke bevestiging per brief, email of enige andere wijze van communicatie. Een bevestiging wordt ook geacht te hebben plaatsgevonden indien uit het samenstel van handelingen tussen (potentieel) Opdrachtgever en BHAC blijkt dat de opdracht is verstrekt en Partijen zodanig gedrag vertonen dat hieruit kan worden geconcludeerd dat met de uitvoering van de Opdracht is begonnen, zonder dat een expliciete schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden door Partijen. 
 2. De opdracht omvat wat tussen Opdrachtgever en BHAC is overeengekomen onder meer wat betreft de aard, omvang en de tijdsduur van de werkzaamheden die aan BHAC zijn opgedragen.

Artikel 4- Duur en beëindiging van de Opdracht

 1. Een Opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door opzegging. Een opdracht voor bepaalde tijd eindigt door verstrijken van die periode; door het uitbrengen van een advies of rapport, dan wel elke belangrijke rechtshandeling die Partijen hebben beoogd als zijnde het finale document van de uitvoering van de opdracht. Een opdracht eindigt in ieder geval met haar volbrenging. 
 2. Een Partij kan te allen tijde de Opdracht voor onbepaalde tijd door opzegging doen eindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden. Onverminderd het bepaalde in dit artikel ten aanzien van voortijdige beëindiging van de opdracht kunnen bij beëindiging van de opdracht door BHAC kosten in rekening worden gebracht. De duur van de Opdracht wordt beïnvloed door de kwaliteit van de informatie en medewerking door Opdrachtgever en eventuele derden. Een eventueel in de Opdracht genoemde termijn is slechts indicatief. 
 3. In financiële zin wordt de Opdracht geacht te zijn afgesloten, 15 dagen nadat de eindafrekening in opgemaakt en verzonden aan Opdrachtgever. 
 4. BHAC heeft het recht de Opdracht tussentijds te beëindigen ingeval voltooiing van de Opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd dat zij de Opdracht (ongewijzigd) kan laten voortduren. Tussentijdse beëindiging geschiedt bij aangetekende brief en dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Of er van een situatie of omstandigheid sprake is, zoals omschreven in de eerste zin, is ter beoordeling van BHAC. BHAC behoudt daarbij aanspraak op betaling van de vergoeding en kosten voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan Opdrachtgever de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking worden gesteld. 
 5. Een partij heeft het recht de Opdracht met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen ingeval de andere partij in staat van faillissement of surseance van betaling geraakt dan wel de bedrijfsvoering staakt.

Artikel 5- Algemene verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal aan BHAC steeds tijdig alle medewerking en informatie gegevens verschaffen die benodigd zijn voor een juiste en correcte uitvoering van BHAC voor de uitvoering van de Opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan BHAC verstrekte gegevens. 
 2. Opdrachtgever zal BHAC vrijwaren tegen aanspraken van derden terzake van tekortkomingen van Opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen. 
 3. Opdrachtgever onthoudt zich tijdens de duur van de Opdracht van activiteiten, die BHAC bij de uitvoering van de Opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten k kunnen doorkruisen.

Artikel 6- Algemene verplichtingen BHAC

 1. BHAC voert de Opdracht goed en zorgvuldig uit, behartigt de belangen van Opdrachtgever naar beste weten en verricht haar diensten naar beste kunnen en wetenschap. BHAC zal Opdrachtgever informeren over uitvoering van de Opdracht, BHAC staat echter niet in voor het bereiken van het door Opdrachtgever beoogde resultaat. 
 2. BHAC’s verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn beperkt tot de omschrijving en uitvoering van de Opdracht en bevat alleen wat in alle redelijkheid daaronder Kan worden verwacht van een professionele vastgoedadviseur. 
 3. BHAC zal de Opdracht uitvoeren binnen de overeengekomen termijn, behoudens omstandigheden die aan BHAC redelijkerwijze niet kunnen worden toegerekend. Tenzij anders overeengekomen betreft deze termijn geen fatale termijn zodat voor het intreden van verzuim een ingebrekestelling vereist is.

Artikel 7

 1. BHAC kan bij de uitvoering van de Opdracht gebruik maken van de hulp van andere (rechts) personen inclusief derde(n). 
 2. De uitvoering van verstrekte Opdrachten geschiedt uitsluitend voor Opdrachtgever. Derden kunnen niet van de voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan of rechten ontlenen.

Artikel 8- Vergoeding en kosten

 1. Opdrachtgever is aan BHAC een vergoeding verschuldigd volgens de afspraken in de Opdracht. 
 2. De hoogte van de vergoeding wordt vastgelegd in de Opdracht en is, in de voorkomende gevallen, afhankelijk van de soort inhoud van de totstandgekomen Opdracht, ook al wijkt deze af van de (aanvankelijke) opdracht. 
 3. Indien vaststelling van de vergoeding in overeenstemming met wat in de Opdracht is vastgelegd door doen of nalaten van Opdrachtgever niet mogelijk is, bepaalt BHAC de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding volgens eigen schatting en naar beste weten en kunnen en conform de in de branche gebruikelijke maatstaven. 
 4. Bij gebreke van voornoemde vastlegging of indien de totstandgekomen overeenkomst afwijkt van de (aanvankelijke) Opdracht, zonder schriftelijke vastlegging van de vergoeding, wordt de hoogte van de vergoeding vastgesteld in overeenstemming met de bij BHAC en in de branche in soortgelijke gevallen gebruikelijke maatstaven. 
 5. Te allen tijde kan een voorschot worden gevraagd voor al verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als geen voorschot ter dekking voorhanden is.

Artikel 9

 1. Betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na de datum van verzending. 
 2. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever aan BHAC een rente over het totale factuurbedrag verschuldigd van 2 procent per maand. Een gedeelte van een kalendermaand geldt als een gehele kalendermaand. Buitengerechtelijke en inningskosten komen voor rekening van Opdrachtgever; de hoogte van deze kosten bedraagt 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,= excl. BTW.

Artikel 10- Aansprakelijkheid BHAC

 1. BHAC is niet aansprakelijk voor alle soorten van directe en indirecte schade of gevolgschade. Tevens is BHAC niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit advies dat geen onderdeel uitmaakt van de Opdracht.

Artikel 11- Aansprakelijkheid Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is tegen BHAC aansprakelijk voor directe schade die BHAC lijdt door onjuist of onvolledigheden in door Opdrachtgever verstrekte gegevens of indien Opdrachtgever niet te goeder trouwe handelende tijdens de verstrekking van de Opdracht. 
 2. Wanner twee of meer natuurlijke of rechtspersonen samen een Opdracht hebben versterkt aan BHAC zijn zij hoofdelijke tegenover BHAC aansprakelijk.

Artikel 13- Geheimhouding

 1. BHAC verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van Opdrachtgever tegen derden voor zover de verstrekking daarvan niet noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Opdracht. Geheimhouding is niet van toepassing op informatie die als voor de opdrachtverstrekking bij BHAC rechtmatig aanwezig was of rechtmatig gedurende de uitvoering van de Opdracht wordt verkregen of in publiek domein beschikbaar is, of de informatie die zij conform wettelijke regelingen moeten aanhouden in haar dossier. Geheimhouding geldt niet voor informatie die BHAC vanwege een rechtelijk bevel aan een derde moet verstrekken. 
 2. Opdrachtgever geeft hierbij toestemming om al dan niet in verband met de Opdracht binnen de organisatie van BHAC bekende gegevens ter kennis te brengen van diegenen voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de Opdracht of relatiebeheer. 
 3. Alle aan Opdrachtgever verstrekte adviezen, rapporten, modellen etc.. zijn uitsluitend gericht aan opdrachtgever en mogen niet aan derden worden doorgegeven zonder toestemming van BHAC

Artikel 14- Toepasselijk recht
Op de Opdracht tussen Opdrachtgever en BHAC is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten